7 dalykai, kurie padės ištverti

1. Dievas tave girdi – kreipkis į Jį, verk Jam, kalbėk su Juo, melskis Jam.

 

 • Šaukis manęs vargo dieną, – tave išgelbėsiu.(Ps 50:15)
 • O Dieve, išgirsk mano šauksmą, klausykis mano maldos! Iš žemės pakraščio šaukiuosi Tavęs; mano širdžiai alpstant, Tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Juk Tu esi mano apsauga, stiprus bokštas gintis nuo priešo. Leisk man gyventi amžinai Tavo palapinėje, rasti prieglaudą Tavo sparnų užuovėjoje!(Ps 61: 2-5)
 • Skausmą kęsdamas šaukiausi VIEŠPATIES, savo Dievo prašiau pagalbos. Jis išgirdo mano balsą savo Šventykloje,ir mano pagalbos šauksmas pasiekė Jo ausis.(Ps 18:7)
 • Kantriai laukiau VIEŠPATIES, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. Ištraukė mane iš klampios duobės – iš mirtinos pelkės, pastatė mano kojas ant uolos ir sutvirtino mano žingsnius.(Ps 40:2-3)
 • Kas brangina tavo vardą, tavimi pasitiki, nes tu, VIEŠPATIE, niekad neatmeti tų, kurie ieško Tavo pagalbos.(Ps 9:11)
 • Garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums, – tai VIEŠPATIES žodis, – užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu. Kai manęs ieškosite, mane rasite. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, surasite mane čia pat su jumis.( Jer 29:11-14)
 • Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.(Lk 11:9-10)
 • Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! (Mt 11:28)
 • Viešpats yra arti! Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.(Fil 4:5-7)

 

2. Dievas yra su tavimi, visai šalia, tavo širdyje – pasitikėk Juo.

 • VIEŠPATS yra arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius. (Ps 34:19)
 • Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, tavęs vieno nepaliks ir tavęs neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“(Įst 31:8)
 • Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu – tu esi mano. Kai brisi per gilius vandenis, būsiu su tavimi, – upėse tu nepaskęsi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi, liepsnos tavęs nepraris, nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris tave gelbsti.<…>Kadangi esi man brangus ir vertingas, ir mylimas mano, todėl atiduodu kraštus už tave ir tautas už tavo gyvybę mainais. Tu nebijok, nes aš su tavimi!(Iz 43:1-5)
 •  Būkite stiprūs ir ryžtingi! Jų nebijokite ir jų neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi: jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks“.(Įst 31:6)
 • Argi ne aš tau įsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra su tavimi, kur tik tu eitumei!“(Joz 1:9)
 • Pasitikėk VIEŠPAČIU ir daryk gera, – gyvensi krašte ir būsi saugus. Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU, ir Jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis. Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis padės.(Ps 34:3-5)
 • Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu.(Žyd 13:5)
 • Nebijok, nes aš su tavimi esu, nebūgštauk, nes aš esu tavo Dievas! Tave stiprinsiu, – padėsiu tau.(Iz 41:10)
 • Tikiu, kad patirsiu VIEŠPATIES gerumą gyvųjų šalyje. Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU! (Ps 27:13-14)
 • Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti.<…> O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles.<…> Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. (Ef 6:11-18)

3. Dievas yra Visagalis, Jis gali viską, su Juo nėra nieko neįmanomo.

 • „Štai aš VIEŠPATS, visos žmonijos Dievas! Argi yra man kas neįmanoma?“(Jer 32:27)
 • VIEŠPATS, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę, dėl kurios kentei pajuoką. Tikėk manimi! (Sof 3:17-19)
 • Teisiųjų išgelbėjimas eina iš VIEŠPATIES, – Jis yra jų tvirtovė sunkumams užėjus. VIEŠPATS jiems padeda ir iš bėdos juos ištraukia. (Ps 34:39-40)
 • VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą, kurio keliu džiaugiasi. Nors ir sukluptų, jis neliks gulėti, nes VIEŠPATS padės jam atsikelti. (Ps 34:23-24)
 • Jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas.(Ps 147:3)
 • Kukliuosius Jis išaukština, o liūdintiems Jis pakelia nuotaiką.(Job 5:11)

 

4. Dievas tave myli.

 •  „Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.“(Jer 31:3)
 • Ištikimoji VIEŠPATIES meilė niekad neišsenka, gailestingumo Jam niekad nestinga.<…>„VIEŠPATS yra mano dalis, – sakau sau, – todėl į Jį dėsiu viltį“. Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris Jo ieško.(Rd 3:22-25)
 • Venk pikta ir daryk gera, kad gyventum amžinai, nes VIEŠPATS myli, kas teisinga, ir neapleidžia savo ištikimųjų. Jis saugo juos amžinai. (Ps 34:27-28)
 • Tačiau visa mes lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. (Rom 8:37- 39)
 • Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą.(1 Kor 10:13)

 

5. Apsidairyk kiek daug turi gyvenime, ką tau suteikė Dievas – būk dėkingas.

 • Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.(1 Tes 5:16-18)

 

6. Pasirink džiaugsmą!

 • Linksma širdis yra geras vaistas, o niūri dvasia džiovina kaulus.(Pat 17:22)
 • Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje rankoje amžina linksmybė. (Ps 16:11)

 

7. Ateis nauja diena, nauja pradžia…

 • Viešpats Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų <…>, paguosti visų liūdinčiųjų. Suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, VIEŠPATIES sodintu <…>Jie atstatys senuosius griuvėsius, atkurs seniai apleistas gyvenvietes, atnaujins nuniokotus miestus, tuščius nuo neatmenamų laikų.(Iz 61:1-4)
 • Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja.(2 Kor 5:17)